Pågående projekt

Uppdaterat 2020-09-28

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Garaget

Garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet påbörjades under juli och beräknas bli klart under oktober.

Under tiden renoveringen pågår är garaget otillgängligt för de som har garageplats, och det kommer inte gå att parkera cyklar ovanpå garaget som tidigare. De som har garageplats kommer självklart inte behöva betala för den period då garaget är otillgängligt. Vi rekommenderar att de som är skrivna i föreningen skaffar sig boendeparkering genom Malmö stad: https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Utomhusmiljo/Boendeparkering.html

Status: När det gamla tätskiktet togs bort visade det sig att fallet på garagetaket varit felaktigt så att vatten runnit in mot huset vilket till sist lett till att det kommit in vatten i garaget. För att lösa det här behöver vi bygga upp en lutning ut mot trädgården istället. Detta arbete kommer nu att påbörjas den här veckan. Garaget kommer att vara stängt även under oktober, och de som har garageplatser kommer så klart inte att behöva betala för oktober. Garaget är nästan helt klart inuti.

Dränering och nya källarnedgångar

Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Arbetet med dräneringen har nu påbörjats genom att vegetationen röjts kring sjuvåningshuset. I mitten av den här veckan inleds grävandet. Dräneringen kommer först att göras runt sjuvåningshuset och framför affärslokalerna. Därefter fortsätter den längs huset ut mot Sergels väg. Vare ingång kommer att behöva stängas av under några dagar. Det kommer upp lappar på respektive dörr innan det sker. Det kommer alltid att finnas en öppen ingång som gör det möjligt att komma in i trappuppgången.

Balkonger

Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: Vi har fått bygglov för renoveringen av balkongerna. Arbetet kommer att påbörjas efter att dräneringen är klar. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör. Arbetet kommer att ske under 2021.

Fasader

Fogarna i våra fasader behöver åtgärdas då de är från när huset byggdes och att vi därmed riskerar att fukt kan tränga in på vissa ställen. Eftersom vi kommer att behöva byggställningar för balkongprojektet planerar vi att även renovera fasaderna samtidigt.

Status: Planeras att utföras samtidigt som balkongrenoveringen. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör. Arbetet kommer att ske under 2021.