Pågående projekt

Uppdaterat 2020-10-31

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen:

Garaget

Garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet påbörjades under juli och beräknas bli klart under oktober. De som har garageplats kommer inte behöva betala hyra under de fyra månader garaget har varit otillgängligt.

Status: Arbetet med uppfarten och insidan av garaget är klart. De som har garageplats är åter välkomna att parkera i garaget. Under vecka 45 kommer det läggas på nytt tätskikt på garagetaket.
Det återstår även vissa mindre saker, som att byta ut räcket runt nerfarten, samt att sätta dit en blinkande lampa vid nerfarten (som det var tidigare).

Dränering och nya källarnedgångar

Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Arbetet med dräneringen är nu nästan klart längst fastighetens sida ut mot Tessins väg. Därefter fortsätter den längs huset ut mot Sergels väg. Vare ingång kommer att behöva stängas av under några dagar. Det kommer upp lappar på respektive dörr innan det sker. Det kommer alltid att finnas en öppen ingång som gör det möjligt att komma in i trappuppgången.

Balkonger

Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: Vi har fått bygglov för renoveringen av balkongerna. Arbetet kommer att påbörjas efter att dräneringen är klar. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör. Arbetet kommer att ske under 2021.

Fasader

Fogarna i våra fasader behöver åtgärdas då de är från när huset byggdes och att vi därmed riskerar att fukt kan tränga in på vissa ställen. Eftersom vi kommer att behöva byggställningar för balkongprojektet planerar vi att även renovera fasaderna samtidigt.

Status: Planeras att utföras samtidigt som balkongrenoveringen. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör. Arbetet kommer att ske under 2021.