Pågående projekt

Uppdaterat 2020-06-26

I nuläget pågår nedanstående större projekt i föreningen

Garaget

Garaget läcker in vatten och behöver renoveras. Projektet innebär tätning av garagetaket och renovering av garaget invändigt. Allting ovanpå garagetaket (inklusive sandlåda och lekställning) kommer tas bort under arbetet, för att sedan återställas. Arbetet kommer att utföras under månaderna juli och augusti. Från och med 1 juli kommer garaget att vara stängt och otillgängligt för de som har garageplats, och det kommer inte gå att parkera cyklar ovanpå garaget som idag. De som har garageplats kommer självklart inte behöva betala för den period då garaget är otillgängligt. Vi rekommenderar att de som är skrivna i föreningen skaffar sig boendeparkering genom Malmö stad: https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Utomhusmiljo/Boendeparkering.html

Status: Arbetet kommer att utföras under juli och augusti. Det kommer orsaka buller under dagtid. Garaget är stängt för användande under dessa månader.

Dränering och nya källarnedgångar

Dräneringen runt de hus som ingår i föreningen behöver läggas om. Dräneringsrören som finns idag är från när huset byggdes och klarar inte längre av att leda bort vatten i den mån som krävs. För att husen ska hålla framöver behöver dräneringen bytas ut. Projektet innebär att vi gräver bort all jord ca 4 meter ut från fasaderna för att kunna lägga nya dräneringsrör. Dessutom kan övrig mark påverkas på grund av uppställning och körning av olika maskiner. Marken kommer därefter återställas och växter återplanteras.

Samtliga källarnedgångar förutom den på Tessins väg kommer att göras om. Det kommer att byggas handikappanpassade källarnedgångar till husen med adress Sergels väg respektive Kilian Zollsgatan.

Arbetet utförs genom att det grävs bit för bit som sedan läggs igen när arbetet är klart. Det kommer alltså bara vara en liten del av fasaden som vid ett visst givet tillfälle är ”utgrävd”.

Status: Vi inväntar fortfarande bygglov från Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret har haft vissa invändningar som vi nu håller på att korrigera för att kunna få bygglov. Arbetet är upphandlat och kommer att starta så fort vi har ett bygglov. Arbetet beräknas ta några månader och kommer att innebära buller dagtid.

Balkonger

Våra balkonger behöver renoveras och fräschas upp. Det finns sprickor och avslagen betong som behöver åtgärdas. Vi kommer också att byta ut samtliga balkongfronter mot nytillverkade fronter. Dessa kommer att se precis likadana ut förutom att det kommer att tillkomma en överliggare som gör att balkongfronten blir 15 cm högre än idag, så att balkongerna uppfyller dagens lagkrav.

Status: Vi har fått bygglov för renoveringen av balkongerna. Arbetet kommer att påbörjas efter att dräneringen är klar. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör.

Fasader

Fogarna i våra fasader behöver åtgärdas då de är från när huset byggdes och att vi därmed riskerar att fukt kan tränga in på vissa ställen. Eftersom vi kommer att behöva byggställningar för balkongprojektet planerar vi att även renovera fasaderna samtidigt.

Status: Planeras att utföras samtidigt som balkongrenoveringen. Vi har ännu inte upphandlat en entreprenör.