Stadgar

Stadgarna är det lagverk som reglerar medlemmars rättigheter och skyldigheter. Stadgarna styr också styrelsens uppdrag samt regler kring föreningsstämma och hur ekonomiska medel skall fördelas i föreningen.

Stadgarna finns här som PDF:

Stadgar