Valberedningen

Är du intresserad av att kandidera till någon av posterna i styrelsen internrevisionen eller valberedningen?
Kontakta då oss i valberedningen!
Alla typer av erfarenheter som kan bidra till föreningens förvaltning är av intresse. Kvinnliga kandidater önskas för att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
• Styrelsen
• Suppleanter till styrelsen
• Revisorer
• Suppleanter till revisorerna
• Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
• Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
• Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
• De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
• De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster)
men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som skall bemannas.Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

2019

Vid föreningsstämman 2019 valde föreningen valberedning enligt följande:

  • Marianne Philipsson (sammankallande)
  • Annika Sellgren
  • Christoffer Kroon

2020

Anmäl ditt intresse under våren till Marianne Philipsson