Uppdatering kring projekt

Dränering och källartrappor

Dräneringen är nästan färdig runt hela huset. Entreprenören håller på med markarbete för att återställa ytorna där det har grävts. Just nu byggs det upp nya källarnedgångar vid entréerna för Kilian Zollsgatan. De tre källarnedgångarna mot gården väntar på att få skyddsräcken och ledstänger monterade. Vi räknar med att snart sätta igång med återställningen av innergården.

Som ni alla inser har projektet tagit längre tid än förväntat. Orsaken till förseningen är bl.a. följande:

  • Pandemin har inneburit att handläggningen av många ärenden har tagit mycket längre tid än planerat. Personal hos både leverantörer och entreprenören har varit sjuka och ersättare har varit svåra att hitta.
  • Garagetaket hade på vissa ställen dubbla asfaltlager vilket tog extra lång tid att avlägsna.
  • Oväntade saker har inträffat bl.a. sprucken dagvattenledning vid Tessins väg vilket gjorde att arbetet försenades några veckor och s.k. blöta massor fick bytas ut.
  • Vi hade en tuff vinter med minusgrader i flera veckor, detta gjorde att i samband med grävningarna fick entreprenören vidta säkerhetsåtgärder som fördröjde arbetet jämfört med om det hade utförts sommartid.
  • Vi hittade cementerade kulvertar och rester av ursprungliga källartrappor som inte fanns med på ritningar. Dessa fick bilas bort.
  • Nivån på innergården stämmer inte överens med befintliga ritningar vilket gjorde att de förproducerade källarhalsarna och trapporna inte hade rätt dimension.
  • För att förhoppningsvis undvika översvämningar i framtiden i källarna har vi valt att överdimensionera dagvattenledningarna som leder ut till kommunens avloppsnät. För att förstärka detta ytterligare har vi satt pumpar på tre ställen som ska öka kapaciteten.
  • Pandemin har även orsakat brister hos underleverantörer. Brist på betong och därmed produkter som kräver viss torkningstid har de senaste veckorna varit ett problem.

Balkonger

En testbalkong har renoverats för att vi ska få en referensbalkong för en framtida entreprenör att följa. Det är den nedersta balkongen ut mot garagetaket på huset mot Sergels väg för den som vill se hur balkongerna kommer att bli. Balkongrenoveringen kommer att påbörjas efter att vi är helt klara med dräneringen och källarhalsarna.